درخواست همکاری و ارسال رزومه : اینجا کلیک فرمائید

اطلاعات متقاضی

لطفا فرم را از طریق کامپیوتر تکمیل و ارسال فرمائید . چنانچه تصمیم به تکمیل فرم از طریق گوشی موبایل داشتید . جهت مشاهده بهتر و کاملتر لطفا گوشی را به حالت افقی نگهدارید .

* لطفا در صورت داشتن سابقه کار، شرح شغل وظایف محوله در هریک از سمت های ذکر شده را در رزومه مرقوم و ارسال فرمایید.
* لطفا در صورت داشتن سابقه کار، شرح شغل وظایف محوله در هریک از سمت های ذکر شده را در رزومه مرقوم و ارسال فرمایید.
تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم