۱- کلیه اشخاص حقوقی
۲- صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون محسوب می شوند
۳- صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده