به گزارش رسانه مالیاتی ایران براساس اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان مشاغل موظفند با رعایت اصول و ضوابط تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت و سایر ضوابط مربوط، نسبت به تنظیم و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد اقدام و ضمن تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود براساس دفاترو اسناد و مدارک مذکور، حسب درخواست ادارات امور مالیاتی آنها را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به ادارات ذیربط ارائه نمایند.

گروه بندی مودیان
وظیفه قانونی صاحبان مشاغل در مورد نوع دفاتر و اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر حسب گروهی که مودیان در آن قرار گرفته‌اند تعیین می‌شوند. صاحبان مشاغل بر اساس مبلغ فروش کالا و خدمات طبق آخرین اظهارنامه تسلیمی یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد به شرح زیر گروه‌بندی میشوند.
گروه بندی صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعالیت
گروه اول:
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ (مجموع برگ قطعی‌های اصلی و متمم) و بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال باشد.
همچنین اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت خود از لحاظ انجام تکالیف جزء مودیان گروه اول محسوب می‌شوند:
۱- دارندگان کارت بازرگانی (وارد کنندگان و صادر کنندگان).
۲- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط. ۳- صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر.
۴- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، کلینیک‌های تخصصی.
۵- صاحبان مشاغل صرافی.
۶- فروشگاه‌های زنجیره ایی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه ذی ربط.
گروه دوم:
مجموع مبلغ فروش کالا وخدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده(قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی(مجموع برگ قطعی‌های اصلی و متمم) عملکرد سال ۱۳۹۱ و بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هرکدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد. گروه سوم:
مودیانی که در گروه‌های اول و دوم قرار نمی‌گیرند جزء گروه سوم محسوب می‌شوند.
نکات مهم درخصوص گروه بندی مودیان:
۱-در مورد فعالیت‌های صرفا خدماتی گروه بندی مودیان با لحاظ کردن ۵۰درصد مبلغ مندرج در جدول فوق انجام می‌شود.
۲-در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات ویا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل قرار می‌گیرد.
۳- مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل براساس فعالیت مودی در سال قبل می‌باشد.
۴ – مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار می‌گیرند، تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین‌تر قرار نخواهند گرفت.
۵-در دوسال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل، به استثنا مودیانی که براساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می‌گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط، به انتخاب مودی خواهد بود.
۶-صاحبان مشاغلی که در گروه‌های دوم یا سوم قرار می‌گیرند، می‌توانند در هرسال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.
تکالیف مودیان درخصوص نگهداری دفاتر ویا اسناد و مدارک
گروه اول: صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می‌گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه/ الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک، با رعایت مقررات مندرج در ماده (۶) آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها موضوع ماده ۹۵ اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم، می‌باشند.
گروه دوم: صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می‌گیرند، مکلف‌اند برای هرسال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایردرآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه‌ 
های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هریک از رویدادهای مالی، نگهداری و صورت درآمد و هزینه ماهیانه و سالانه خود را در چارچوب نمونه فرم تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم نمایند. فرم‌های مربوط به این گروه عبارتند از:
صورت درآمد و هزینه ماهیانه مودیان گروه دوم: در این فرم ریز درآمد و هزینه مودی در هر ماه درج می‌شود.
صورت درآمد و هزینه سالانه: اعداد مربوط به ستون جمع “صورت درآمد و هزینه ماهیانه” به این فرم انتقال می‌یابد.
گروه سوم: صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می‌گیرند، مکلفند برای هرسال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و نیز اسناد هزینه انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را در چارچوب فرم “خلاصه درآمد و هزینه سالانه گروه سوم” تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم نمایند.
نکته مهم: بدیهی است با توجه به حذف بندهای سه گانه الف، ب، ج موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، در اصلاحیه اخیر قانون موصوف، ثبت دفتر درآمد و هزینه (موضوع بند ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) برای عملکردسال ۱۳۹۵ و پس از آن توسط ادارات امور مالیاتی، درخصوص صاحبان مشاغل، موضوعیت نخواهد داشت.
مودیان محترم مالیاتی می‌توانند جهت دریافت نسخه الکترونیکی آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و فرم‌های مربوط، به وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir مراجعه نمایند.
برای عملکرد سال ۱۳۹۴، صاحبان مشاغل باید تکالیف قانونی خود را حسب مورد بر اساس بندهای الف، ب و ج ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، قبل از اصلاحیه اخیر، به انجام رسانند. صاحبان محترم مشاغل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۵ فرصت دارند تا از طریق مراجعه به درگاه عملیات الکترونیک سازمان به نشانی www.tax.gov.ir، نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ به ادارات امور مالیاتی، اقدام و مالیات متعلق را بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ اصلاحی قانون، پرداخت نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ خبر: ۱۳۹۵/۰۳/۱۱