قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

فصل اول ـ تعاریف ماده۱ـ [...]