۱- امورمالی ، اداری و حسابداری انواع شرکتها و فروشگاهها

۲- نصب و راه اندازی و آموزش و استقرار و پشتیبانی نرم افزارهای مالی ،اداری ، بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی ، پیمانکاری

۳- امور استخدامی و پرسنلی ، تطبیق امور با قانون کار و تنظیم قراردادها براساس روابط کار وزارت کار

۴- کلیه امور مالیاتی(عملکرد ، فصلی،ارزش افزوده، تکلیفی ، حقوق)