سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(٨۴ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴/١٢/١٣۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ١٣٩٩ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال تعیین می شـود.

نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوقالعاده(به استثنای تبصرههای(١ (و(٢( ماده(٨۶ (قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(۵ (قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ١۶/١٢/١٣۶٨ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه دهدرصد(١٠ (%و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزدهدرصد(١۵ (%و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیستدرصد(٢٠ (%و نسبت به مازاد چهار برابر تا ششبرابر مشمول مالیات بیست و پنجدرصد(٢۵ (%و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنجدرصد(٣۵ (%میباشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵٧ (و(١٠١ (قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد هشت میلیون (٠٠٠.٠٠٠.٢٨٨ (ریال تعیین میشود. اشخاصی که از معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره یک ماده (٨۶ (قانون مالیاتهای مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده (٨۴ (قانون مذکور مطابق مقررات این بند نخواهند بود